ชื่อ - นามสกุล :นายเอกสิทธิ์ เสียงห้าว
ตำแหน่ง :พนักงานธุรการ ส 3
หน้าที่หลัก :งานการเงินรายได้สถานศึกษา
ที่อยู่ :183 หมู่ 6 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการเงินรายได้สถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : บุคลากร กศน.อำเภอแม่ใจ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการเงิน