ชื่อ - นามสกุล :นางกัญญาณัฐ ทูลแก้ว
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
หน้าที่หลัก :งานข้อมูลนักศึกษา
ที่อยู่ :63 หมู่ 6 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานข้อมูลนักศึกษา
กลุ่ม / แผนก : บุคลากร กศน.อำเภอแม่ใจ
หน้าที่ในกลุ่ม :